Stvarno i zemljišnoknjižno pravo

  • zastupanje u imovinskopravnim sporovima i postupcima iz oblasti zaštite, stjecanja, utvrđenja, otuđenja ili opterećenja prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama, smetanja posjeda, razvrgnuća suvlasničke zajednice, uređenja međa i dr.
  • izrada svih vrsta isprava potrebnih za uređenje vlasničkopravnih i drugih odnosa vezanih za nekretnine (ugovori o kupoprodaji ili darovanju nekretnina, međuvlasnički ugovori, ugovori o diobi, ugovori o osnivanju prava služnosti, ugovori o osnivanju prava zaloga i sl.)
  • zastupanje u zemljišnoknjižnim postupcima i drugim postupcima potrebnim radi zaštite, stjecanja, otuđenja ili opterećenja prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama (uknjižba prava vlasništva i drugi upisi u zemljišne knjige, provedba geodetskih elaborata radi usklađenja stanja nekretnina u zemljišnim knjigama sa stanjem u katastru, priprema dokumentacije i provedba upisa objekata, provedba postupaka etažiranja te svih ostalih pravnih radnji iz područja zemljišnoknjižnog prava i pravnih odnosa vezanih uz nekretnine)